Landsbygdsnätverket

Service i landsbygder

En av arbetsgruppens uppgifter är att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Informationen ska också bidra till hög kvalitet på ansökningarna till landsbygdsprogrammet.

Arbetsgruppen Service i landsbygder har antagit utmaningen att på bred front arbeta för att uppmärksamma behovet av service på landsbygden samt att stimulera till projekt som syftar till hållbara servicelösningar. 

Gruppen kommer att arbeta på flera sätt:

  • Vi ska jobba för att Leaderområdena samt de områden som inte omfattas av Leader ska bli aktiva med att stimulera lokala aktörer till att initiera och ge dem förutsättningar att utveckla lokala servicelösningar.
  • Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare vid bland annat kommuner ska via riktade insatser ges ökad kunskap om hur lokala servicelösningar kan utvecklas och finansieras.
  • Arbetsgruppen ska bidra till att efterfrågan på det nu tillgängliga stödet till servicelösningar blir stor samt att kvalitén på dessa projekt är hög.

Arbetsgruppen kommer att delta vid konferenser och seminarier lokalt, regionalt och nationellt samt ta fram informationsmaterial och sprida goda exempel. Gruppens medlemmar kommer även i sina ordinarie uppdrag i det dagliga arbetet att informera om servicefrågorna och då försöka nå potentiella stödmottagare. 

Sammanfattningsvis vill arbetsgruppen Service i landsbygder medverka till samordning av insatser när det gäller service för att skapa ett mervärde.

Ordförande Jacqueline Hellsten presenterar gruppen

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU